loader

Lưu ý:

1. Khách hàng bị tính phí hai lần cho một giao dịch hoàn tất (để mở và đóng một vị thế) tại thời điểm mở giao dịch.

2. Nếu tài khoản có các khoản tín dụng giao dịch đang sử dụng, việc bắt buộc đóng các vị thế chỉ có thể xảy ra trong hai trường hợp: nếu mức ký quỹ xuống đến mức ngừng giao dịch hoặc Vốn chủ sở hữu trên tài khoản thấp hơn mức Tín dụng đang sử dụng.

3. Giờ của máy chủ theo Giờ Đông Âu (EET). EET = UTC+2 (Giờ mùa hè = UTC+3).

Tìm thấy một lỗi?