loader

Bảo đảm an toàn cho tiền của khách hàng

Biện pháp đảm bảo tài chính khi xảy ra lỗi kỹ thuật

Các nhà môi giới ngoại hối thường gặp phải các lỗi kỹ thuật với nguyên nhân xuất phát từ nhiều yếu tố. Thị trường ngoại hối bản thân là một thị trường khá phức tạp để có được thu nhập ổn định, do đó khả năng bị tổn thất liên quan đến các rủi ro kỹ thuật là điều không thể chấp nhận được đối với người giao dịch.

ForexChief là một trong số ít những công ty hiếm hoi đảm bảo với khách hàng về sự an toàn cho tiền của họ trong trường hợp máy chủ giao dịch bị lỗi kỹ thuật. Trên phương diện này, không quan trọng loại sự cố là sự cố trong các kênh liên lạc của trung tâm dữ liệu nơi đặt máy chủ giao dịch hay sự cố kỹ thuật ở phía đối tác, hay bất kỳ sự cố nào khác. Mỗi trường hợp sẽ được xem xét riêng, tuy nhiên, theo nguyên tắc chung, công ty không đẩy trách nhiệm cho các đơn vị cung cấp công nghệ hoặc đơn vị tạo thanh khoản và giữ vai trò là pháp nhân duy nhất chịu hoàn toàn trách nhiệm với khách hàng.

Quan trọng hơn hết là ForexChief có xu hướng bảo vệ người giao dịch khỏi tất cả các yếu tố tiêu cực có thể ảnh hưởng đến giao dịch của họ. Tuy nhiên, mặc dù đã đặc biệt chú ý đến phần mềm và thiết bị kỹ thuật, Công ty vẫn không thể đảm bảo sẽ không có lỗi kỹ thuật xảy ra với máy chủ giao dịch của mình hoặc ở phía đối tác do bản chất đặc thù của công nghệ thông tin, nhưng Công ty có thể đảm bảo bồi thường cho mỗi khách hàng bị tổn thất vì những lỗi đó bằng một khoản tương xứng với tổn thất của họ.


Tách biệt tiền của khách hàng

ForexChief sử dụng một cơ chế được chấp nhận rộng rãi để tách biệt tiền của khách hàng và tiền của chính Công ty vào các tài khoản ngân hàng. Việc sử dụng mô hình này không chỉ là yêu cầu bắt buộc do các cơ quan quản lý tài chính đặt ra mà còn là một công cụ không thể thiếu để bảo vệ nhà đầu tư khỏi tình trạng mất khả năng thanh toán của đơn vị môi giới.

Công ty không được sử dụng tiền của khách hàng tại các tài khoản ngân hàng đặc biệt cho các hoạt động kinh doanh của mình trong bất kỳ trường hợp nào. Hơn nữa, để đảm bảo khả năng thanh toán vô điều kiện, ForexChief không chuyển tiền của khách hàng vào tài khoản của đơn vị tạo thanh khoản mà sẽ sử dụng tiền của chính mình để đáp ứng các yêu cầu ký quỹ của đối tác khi đặt lệnh của khách hàng trên thị trường.

Bên cạnh đó, Công ty không giữ các khoản tiền mà khách hàng gửi vào bằng tiền kỹ thuật số trong ví của hệ thống thanh toán. Để đảm bảo an toàn, các khoản tiền gửi vào theo cách này được chuyển đến các tài khoản ngân hàng khác nhau, nhờ đó khách hàng có thể tránh được tổn thất trong trường hợp hệ thống thanh toán điện tử bị phá sản.

Không ai mong muốn chịu tổn thất, bạn cũng vậy. Trước khi bắt đầu thực hiện các giao dịch mua bán, hãy chắc chắn rằng bạn đã nhận thức đầy đủ các rủi ro liên quan đến loại hình hoạt động này.