نرخ بهره

کشور
نرخ ارز
نرخ قبلی
آخرین تغییر
امریکا
برزیل
13.75 %
13.25 %
03.08.2022, 23:00 (EET)
کانادا
4.25 %
3.75 %
07.12.2022, 20:00 (EEST)
شیلی
11.25 %
10.75 %
12.10.2022, 00:30 (EEST)
کلمبیا
12 %
11 %
16.12.2022, 04:30 (EEST)
مکزیک
10.5 %
10 %
15.12.2022, 19:00 (EEST)
ایالات متحده امریکا
4.5 %
4 %
14.12.2022, 18:00 (EEST)
اروپا
جمهوری چک
7 %
5.75 %
22.06.2022, 12:30 (EET)
دانمارک
-0.75 %
-0.5 %
05.02.2015, 15:00 (EET)
منطقه یورو
2.5 %
2 %
15.12.2022, 13:15 (EST)
مجارستان
13 %
11.75 %
27.09.2022, 12:00 (EST)
ایسلند
5.75 %
5.5 %
05.10.2022, 09:00 (EST)
نروژ
2.75 %
2.5 %
15.12.2022, 10:00 (EET)
لهستان
6.75 %
6.5 %
07.09.2022, 18:30 (EET)
رومانی
2.5 %
2.5 %
07.05.2018, 12:00 (EEST)
سوئد
2.5 %
1.75 %
24.11.2022, 07:30 (EEST)
سوئیس
1 %
0.5 %
15.12.2022, 07:30 (EET)
بریتانیای کبیر
3.5 %
3 %
15.12.2022, 12:30 (EST)
آسیا و اقیانوسیه
استرالیا
3.1 %
2.85 %
06.12.2022, 04:30 (EEST)
چین
3.65 %
3.7 %
22.08.2022, 12:00 (EEST)
هنگ کنگ
0.5 %
1.5 %
17.12.2008, 02:00 (EET)
هند
6.25 %
5.9 %
07.12.2022, 08:00 (EEST)
اندونزی
5.75 %
5.25 %
19.01.2023, 07:00 (EEST)
ژاپن
-0.1 %
-0.1 %
31.07.2018, 02:00 (EEST)
نیوزیلند
4.25 %
3.5 %
23.11.2022, 09:00 (EEST)
جمهوری کره
3.5 %
3.25 %
13.01.2023, 01:00 (EEST)